Klachtenreglement

Reglement Afhandeling Klachten

In het kader van de opdrachten die Stichting Learncare ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het project aan Stichting Learncare ter beschikking worden gesteld, houdt Stichting Learncare zich aan de navolgende regels ten aanzien van de afhandeling van klachten:

  1. Een klacht met betrekking tot uitlaten en/of gedragingen van medewerkers van Stichting Learncare dan wel door Stichting Learncare ingehuurde derden kan schriftelijk worden gericht aan de directie van Stichting Learncare.
  2. Een onder 1) genoemde klacht kan voorts mondeling worden ingediend bij de directie van Stichting Learncare op basis waarvan de directie van Stichting Learncare kan verzoeken om een schriftelijke weergave van de klachten behoeve van de verdere afhandeling.
  3. Aan de klager zal binnen een termijn van maximaal 3 weken na een schriftelijke indiening van de klacht dan wel een schriftelijke weergave van de klacht een bevestiging krijgen van de directie van Stichting Learncare, waarin de datum van de onder 1) genoemde feiten evenals een korte omschrijving zal zijn opgenomen.
  4. In geval de afhandeling van de klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal de onder 3) genoemde bevestiging niet worden verstrekt.
  5. Bij een mondelinge en / of schriftelijk ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van de klager als ten aanzien van de degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan beide partijen wordt toegezonden.
  6. Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.
  7. De klager zal in geval van klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie van Stichting Learncare en van maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden gesteld.
  8. Stichting Learncare zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.
  9. De directie van Stichting Learncare behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling van klachten te vervangen door een mediator, die niet direct bij de gedragingen en/of uitlatingen die aanleiding tot de klacht zijn, is betrokken.